Dolar : Alış : 13.5054 / Satış : 13.5298
Euro : Alış : 15.4799 / Satış : 15.5078

HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul10°CÇok Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 24 Kategoride 645 İçerik Bulunuyor.

HABER

Yeni Norm Kadro Taslağı Yayınlandı

07 Aralık 2013 - 1.297 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»Yeni Norm Kadro Taslağı Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VEKURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİNNORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

TASLAK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

Amaç

 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli EğitimBakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün veyaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitimkurumları ile diğer eğitim kurumlarını kapsar.

 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

 

 

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığını,

 

b) Bakan; Milli Eğitim Bakanını,

 

c) Örgün eğitim kurumu; okul öncesi, ilköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) ile orta öğretim düzeyindeeğitim ve öğretim yapan okulları,

 

d) Yaygın eğitim kurumu; örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği kurumları,

 

e) Diğer eğitim kurumu; örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı, ders notu yazmak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışmasınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemeksuretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan taşra teşkilatı kurumlarını,

 

f) Tam gün tam yıl eğitim; mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-22.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,

 

g) Yönetici; kapsama dahil okul ve kurumlarda, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülenkadro unvanları ile bir bağlantı kurulmadan öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında verilen müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdüryardımcılığı görevlerini,

 

h) Norm kadro; kapsama dahil okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

 

i) Yerleşim merkezi; il ve ilçe belediyesi sınırları içinde kalan mahaller ile köyleri,

 

j) Eğitim bölgesi; her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla öğretmenlerin mesleki eğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceği tesislerinbulunduğu bölgeyi,

 

k) Ders yükü; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bakanlıkça belirlenen sayıdaki öğrenciden oluşan şube veya grupların dahil oldukları sınıflara göre öğretimprogramlarında gösterilen teorik ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısını,

 

l) Alan/Bölüm; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyelerden/birimlerdenoluşan eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

 

m) Atölye; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

 

n) Laboratuvar; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahipeğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

 

o) Eğitim Kampüsü: Birden fazla okul türünün aynı kampüste yer aldığı eğitim kurumlarını,

 

ifade eder.

 

 

 

Temel İlkeler

 

Madde 5- Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

 

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

 

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul vekurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

 

c) Eğitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş teknolojiden en etkin ve verimli biçimdeyararlanılmasının gerekliliği,

 

d) Bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sınırlar içinde kalması,

 

e) Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre her bir sınıf, şube veya gruptaki öğrenci sayısınınuluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde olması, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

 

Müdür Norm Kadrosu

 

Madde 6- Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir.

 

a) Aynı binayı kullanan bütün okullara, bir müdür normu verilir.

 

b) Birden fazla okul türünün aynı kampüste yer aldığı Eğitim kampüsleri için bir Eğitim Kampüs Müdürünorm kadrosu verilir.

 

c) Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir.

 

Ancak birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullara müdür norm kadrosu verilmez.

 

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu

 

Madde 7- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

 

a) Yatılı veya pansiyonlu okullara,

 

b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan liselere,

 

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okullarına,

 

d) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,

 

bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

 

Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda belirtilenşartlarda sadece bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

 

 

 

Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu

 

Madde 8- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

 

a) Anaokullarında;

 

Öğrenci sayısı:

 

1) 100- 201’e kadar 1,

 

2) 201 ve daha fazlası 2,

 

b) İlkokullarda;

 

Öğrenci sayısı:

 

1) 150-501’e kadar 1,

 

2) 501 – 1001’e kadar 2,

 

3) 1001-2001’e kadar 3,

 

4)2001 ve daha fazla 4,

 

c) Ortaokullarda:

 

Öğrenci sayısı:

 

1) 401’e kadar 1,

 

2) 401 – 1001’e kadar 2,

 

3) 1001-1601’e kadar 3,

 

4)1601 ve daha fazla 4,

 

d) Ortaöğretim okullarında;

 

Öğrenci sayısı:

 

1) 401’e kadar 1,

 

2) 401 – 1001’e kadar 2,

 

3) 1001-1601’e kadar 3,

 

4)1601 ve daha fazla 4,

 

 

 

e) Özel Eğitim okul ve kurumlarında

 

Öğrenci sayısı: ,

 

1) 51’e kadar 1,

 

2) 51- 126’ya kadar 2,

 

3) Sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

 

f) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde ;

 

Öğrenci -çırak-kursiyer sayısı:

 

1) 401’e kadar 1,

 

2) 401-1001’e kadar 2,

 

3) 1001 -2001’e kadar 3,

 

4) 2001 ve daha fazla 4,

 

 

 

g) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

 

Nüfus sayısı:

 

1) 600.000’e kadar 1,

 

2) 600.001 ve daha fazla 2,

 

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir,

 

Ayrıca, (f) bendinde sayılan kurumların dışındaki okul ve kurumlara;

 

1) Yatılı veya pansiyonlu olması,

 

2) Döner sermayeli olması,

 

3) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ya da açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim yapılmasıdurumunda ilave bir müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

 

Ancak, bir okul veya kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 7’yi geçemez.

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmen Norm Kadrosu

 

Madde 9- Çocuk sayısı 10’dan az, 20’den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulamasınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azami çocuksayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısıen fazla 25′ e kadar yükseltilebilir.

 

Özel eğitim kapsamında açılan anaokulu ve ana sınıflarında çocuk sayısı;

 

1) 7’ye kadar 1,

 

2) 7-13’e kadar 2,

 

3) 13-19’a kadar 3,

 

öğretmen norm kadrosu verilir. Bundan sonraki norm kadronun verilmesinde aynı esas uygulanır.

 

İşitme ve görme engelliler hariç diğer engel gruplarında bu sayı bir misli artırılır.

 

 

 

Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu

 

Madde 10- a) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10’dan az olmamak koşuluyla açılan her şube için 1,

 

 

 

b) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;

 

1) Görme, işitme ve ortopedik engellilere yönelik açılan her şube için 1,

 

2) Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otistikler için açılan her şube için 2,

 

3) Lise kademesinde hafif düzeyde zihinsel engelliler veya görme engelliler için açılan her şube için 1,

 

4) Birden fazla engellilere yönelik açılan her şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,

 

5) İş eğitim merkezleri ile iş okullarında açılan her grup veya şube için 1,

 

6)Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrenci için hastane bünyesinde açılacak olan “HastaneSınıflarına” Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ilkokula 2,

 

7) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okullarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için 26 yatılı öğrenciye kadar 1, 26 dan sonrası için 2,

 

8) Rehberlik araştırma merkezlerine;

 

(A) Zihinsel engelliler için merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde1, sonra gelen her 200.000 nüfus için 1,

 

(B) Görme engelliler için 1,

 

(C) İşitme engelliler için 1,

 

(D) Gezerek özel eğitim görevi için 1,

 

 

 

c) Görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilere yönelik açılan her anasınıfı için 1,

 

d) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan,

 

1) Bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

 

a) 10-20 olanlara 1,

 

b) 21 ve daha fazla olanlara 2,

 

 

 

2) İki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı;

 

a) 10-20 olanlara 1,

 

b) 21-40 olanlara 2,

 

c) 41-60 olanlara 3,

 

 

 

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

 

 

 

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu

 

Madde 11- Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplamders yükü;

 

a)6-31 saate kadar 1,

 

b)31-42 saate kadar 2,

 

c)42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

 

öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saatolması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

 

Ancak Fen lisesi, Sosyal bilimler lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yatılı bölge ortaokulu ile özeleğitim okul ve kurumları eğitim bölgesi veya yerleşim merkezleri hariç; aynı yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı alanlardaki haftalıkders yükü toplamı dikkate alınarak norm kadroları belirlenir. Belirlenen norm kadroların okul ve kurumlaritibariyle dağılımı, o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir norm kadro olacakşekilde yapılır. Yapılan dağılım sonucunda artan norm kadro olması halinde, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir.

 

 

 

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu

 

Madde 12- Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde mesleki eğitim dersi dahil, haftalık toplam ders yükü;”

 

a) 15-45’e kadar 1,

 

b) 45-81′ e kadar 2,

 

c) 81-121′ e kadar 3,

 

d) 121-161’e kadar 4,

 

e) 161-201′ e kadar 5,

 

f) Ders yükünün 200’den fazla olması halinde her 40 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir.

 

 

 

Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1öğretmen norm kadrosu daha verilir.

 

Ancak Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumları hariç; Aynı yerleşimmerkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumlarınaynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak norm kadroları belirlenir. Belirlenen normkadroların okul ve kurumlar itibariyle dağılımı, o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 40saate bir norm kadro olacak şekilde yapılır. Yapılan dağılım sonucunda artan norm kadro olması halinde,bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir.

 

Ders yükünün hesaplanmasında yüz yüze eğitim derslerinin ders yükü de dahil edilir.

 

 

 

Rehber öğretmen norm kadrosu

 

Madde 13 – Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerlerde 8, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde bir rehber öğretmennorm kadrosu daha verilir.

 

Okul rehberlik servisleri için;

 

a) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

 

b)İlkokullarda öğrenci sayısı 300,

 

Orta okullarda öğrenci sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

 

c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

 

d) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

 

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle rehberöğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

 

f) Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,

 

Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500’ün katlarınaulaşması halinde her defasında 1,

 

rehber öğretmen norm kadrosu verilir.

 

 

 

Alan/Bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu

 

Madde 14 – Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu, Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitimkurumlarında alanlarıyla ilgili öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilir.

 

Norm belirlenmesinde dikkate alınacak diğer hususlar

 

Madde 15 – Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

 

a) Müdür normu verilme şartlarını taşımayan hiçbir okul ve kuruma müdür yardımcısı normu verilmez.

 

b) Müdür yardımcısı normunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan anasınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

 

c) Alan/Branş itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

 

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o alan içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

 

2) Öğretmenlerin; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdekı makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

 

3) Alan/Branşa göre öğretmen norm kadro belirlemesinde yöneticilerin girmiş olduğu ders yükü toplam ders saatinden düşülerek norma esas ders saati belirlenir.

 

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4’ten fazla grup oluşturulamaz.

 

Gruplar;

 

1) 9 ve 10 uncu sınıflarda 10-20 öğrenci için 1, 21-30 öğrenci için 2, 31 den fazla öğrenci için 3,

 

2) 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenci için 1, 17-24 öğrenci için 2, 25-32 öğrenci için 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4, olacak şekilde oluşturulur.

 

3) Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kurumlarında; İşletmelerde Mesleki Eğitim Ders yükü hesaplanırken meslek alanında bulunan kayıtlı toplam çırak sayısı,

 

12-40 çırağa kadar 1,

 

41-80 çırağa kadar 2,

 

81-120 çırağa kadar 3,

 

121-160 çırağa kadar 4,

 

161-200 çırağa kadar 5,

 

201-240 çırağa kadar 6,

 

241-280 çırağa kadar 7,

 

280-320 çırağa kadar 8,

 

321-360 çırağa kadar 9,

 

361 ve daha fazla çırak için 10,

 

 

 

Olacak şekilde gruplandırılır. 10’dan fazla grup oluşturulamaz.

 

e) Güzel sanatlar, spor liselerinin bölümler itibarıyla alan derslerinin ders yükü;

 

1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saate kadar,

 

2) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saate kadar,

 

ilave edilerek bulunur. Ancak bir şube 3’ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenir.”

 

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır.

 

 

 

f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;

 

1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayılan ayrı ayrı ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7’yi geçemez.

 

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır.

 

Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.

 

 

 

g) Aşağıda belirtilenlerden;

 

1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

 

2) Taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin,

 

3) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık öğretim ortaokulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,

 

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenir.

 

Ancak, (1) numaralı alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.

 

 

 

Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler

 

Madde 16- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak kurum, ilçe ve ilin teklifi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

 

Norm Kadroların Onaylanması

 

Madde 17- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları Bakanlıkça onaylanır.

 

İl milli eğitim müdürlükleri, Bakanlıkça onaylanan norm kadro çizelgelerini elektronik ortamdaki veri tabanından alarak norm kadro onayına müteakip 15 gün içinde ilçeye, ilçeler de ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderir .

 

 

 

Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi

 

Madde 18- Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Nisan – Ekim aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda bu değişikliğe konu olan verilerin elektronik ortamdaki veri tabanında güncellenmesi durumunda norm kadroları yeniden belirlenir.

 

Yeni okul, kurum yapılması veya mevcut kurumlarda yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Nisan-Ekim ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü durumlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

 

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

 

 

Norm Kadro Sayısının Değiştirilemeyeceği

 

Madde 19- Okul ve kurumların bu Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan norm kadro sayıları, 18 inci maddede belirtilen nedenler dışında değiştirilemez

 

Bilgi Verme

 

Madde 20- Okul ve kurumların norm kadro sayıları ve değişiklikleri onaylanmasını takiben bir ay içinde Bakanlıkça iller itibariyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

Boş Kadro Tahsisi ve Kullanımı

 

Madde 21 Bakanlığımıza tahsis edilmiş bulunan serbest eğitim öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen kadro sayısının bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

 

Bu kadrolar;

 

a) 14 inci maddenin (g) bendinde belirtilen okul ve kurumların kadro ihtiyacının karşılanmasında,

 

b) 17 inci madde uyarınca norm kadro sayısının değişmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadroların karşılanmasında,

 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77, 78 ve 108 inci maddelerini; göre bir yıldan fazla aylıksız izine ayrılma isteğinde bulunanlar (Muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç) ,

 

d) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

 

e) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,

 

f) Kazanılmış hak aylıkları 1-4’üncü derecelerde olan öğretmenlerden 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarih ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, sağlık durumlarının öğretmenlik yapmalarına uygun olmadığı belirtilenlerin atanmalarında,

 

g) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının % 5’ini geçmemek üzere personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında, Öğretmenlerin kanuni izin, diğer kanunlar uyarınca geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında

 

kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

 

 

 

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde okul ve kurumların norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.

 

Okul ve kurumlarda görevli mevcut yönetici ve öğretmenler alanları itibariyle olmak üzere belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.

 

Bu işlemi takiben; Okul ve kurumların yönetici sayısının norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazlalığın giderilmesinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 2- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 1-4 sınıflı ilkokulların müdür yetkili öğretmenleri, o okuldaki öğretmenler için belirlenen norm kadro içinde değerlendirilir.

 

Geçici Madde 3 – Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Madde 22

 

16.7.1999 tarihli ve 99-13184 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Yürürlük

 

Madde 23

 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşleri alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 24

 

Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20131207_301875

Bu yazıyı paylaş
İlgili Terimler :